Utdrag ur församlingsinstruktionen

"Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt. 28:19-20)

Uppdraget för den närmaste framtiden är alltjämt detsamma och dess hörnstenar är. gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. För att utföra det uppdraget behöver vi bottna i nåden. Här är grunden, förbindelsen och framtiden; i dopet i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. I samlingen kring Ordet och i Måltidens gestaltning får vi inspiration och kraft att sprida hopp och sänds ut att vara Guds medskapare i världen.

Här är vi, mitt ute på Söderlätt, en del av Lunds stifts gemensamma vision och strävan. Så blir vi ett med varandra.
Undervisning om kristen tro och kristet liv är ABC i församlingens liv och ett fundament i vår kyrkotradition.
Evangeliet är vittnesbördet och uppenbarelsen. Trons språk är en nyckel och den heliga Anden är den som hjälper och inspirerar. För att lyssna till och ta del av himmelens samtal behöver vi inspirera lärande, få undervisning och ständiga påminnelser. Det är så växt, mognad och fördjupning kommer till stånd i ett livslångt lärande. I det långsiktiga arbetet erbjuder församlingen mötesplatser och växtplatser i olika former av kommunikation och dialog, samtal och reflektion bland människor av god vilja. Vi ska sträva efter att inspirera till lärande och samlas kring Ordet och hoppet.

Församlingen består av individer och när individer samlas i Jesu namn är vi församling, ett kollektiv och ett vi som tror och bekänner. Evangelium blir handling då vi känner igen oss själva i varandra och samhörigheten blir tydlig, igenkännandet blir ett erkännande. Vi knyter an och tar oss an. Här blir var och en inte bara sedd och bekräftad men också saknad och efterfrågad. Diakonins uppgifter kommer till oss lika spontant som insatserna kan planeras och vi vill därför vara beredda att agera när vi ser att en människa lider eller när vi förstår att människovärdet kränks. Inte bara med ord utan i konkreta handlingar vill vi med dopet som grund möta de utmaningar livet och världen ger oss. Osjälvisk omsorg berikar hela församlingens liv.

Jorden är Herrens och honom förutan kan vi inget göra. I vår lokala omgivning som i den stora globala världen är utmaningen densamma; att stärka människors egen förmåga och möjligheter att förändra. Guds rike är inte en lokal företeelse men lika global som hans skapelse och dess återställelse så alltomfattande som hans makt. Dalköpinge församling vill bidraga med att skapa opinion och ge hopp. Vi vill medverka till att bygga broar till morgondagen i tillit att det finns nåd för nya världar. Vi tror att Gud är större än vårt hjärta kan tänka och att Gud bevisade sin kärlek till oss i Kristi försoningsgärning. Så förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör.

Vi ber: Gud, du kallar oss ständigt till liv och förnyelse. Du ger oss skapande ansvar och låter oss bottna i nåd. Du lät din Son visa oss vägen till dig och din Ande inspirera oss till ett liv i tjänst och omsorg, utmaning och fördjupning. Tack för att du är och ger oss liv av ditt liv. Amen